ประกาศสหกรณ์

ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม <Download>
แบบหนังสือขอเปิดบัญชี (กรณีขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ) <Download>
เอกสารแนบประกอบการเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ได้แก่
    – สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
    – บัตรตัวอย่างลายมือชื่อเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (สีขาว) 1 ใบ
   – ใบนำฝาก

ขอรับเอกสารการเปิดบัญชีได้ที่สหกรณ์หรือการเงินของหน่วยงาน
ถ้าการเงินหน่วยงานไม่มีบัตรลายมือชื่อและใบนำฝาก สามารถขอเอกสารแบบฟอร์มได้ที่สำนักงานสหกรณ์ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัครสมาชิก สสธท. (ล้านที่ 1) และ กสธท. (ล้านที่ 2-4)

นายไชยยา จักรสิงห์โตประธานกรรมการ

นางสาวจิตรา ตั้งโพธิ์ทอง   ผู้จัดการ