ระบบสารสนเทศ

New!!
1. แบบฟอร์มการขอเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษเพื่อการระดมทุน
(ตัวอย่างบัตรลายมือชื่อในการขอเปิดบัญชี สามารถใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อออมทรัพย์พิเศษได้)

 

 • ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม <Download>
 • แบบขอเปิดบัญชี (กรณียังไม่มีบัญชีกับสหกรณ์) <Download>

  เอกสารแนบประกอบการเปิดบัญชี
  – สำเนาบัตรประชาชน  1 ใบ
  – บัตรตัวอย่างลายมื่อชื่อ 1 ใบ
  – ใบนำฝาก  1 ใบ
  กรณีขอฝากเงินเพิ่ม (มีสมุดเงินฝากแล้ว)
  – สมาชิกเขียนใบนำฝากพร้อมยอดฝากสหกรณ์จะแจ้ง
  วันโอนเงินเข้าบัญชีหลังจากคณะกรรมการมีมติที่ประชุม
  อนุมัติแล้ว

เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ สสธท.

   ใบรับรองแพทย์ “ฉบับใหม่” เริ่มใช้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 
———————————————————————————
 แบบฟอร์มใบสมัครใหม่ เริ่มใช้ 5 พฤษภาคม 2567 
1. แบบฟอร์มใบสมัคร
   1.1 วาระปกติ
   1.2 วาระพิเศษ

———————————————————————————2. แบบฟอร์มแก้ไข – เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก

3. แบบฟอร์มขอโอนย้ายสังกัด
4. แบบฟอร์มขอลาออกจากการเป็นสมาชิก สสธท.
 

ดาวน์โหลดเอกสาร กสธท. ล้านที่ 2 -4

 

กสธท. ล้านที่ 2 (สำหรับ สอ.สาธารณสุข หรือ สอ.โรงพยาบาล หรือ สอ.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครและใบรับรองแพทย์ กสธท. ล้านที่ 2 
   ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กสธท. ประจำศูนย์ประสานงาน กสธท.

 กสธท. ล้านที่ 3 (สำหรับ สอ.สาธารณสุข หรือ สอ.โรงพยาบาล หรือ สอ.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

 กสธท. ล้านที่ 4 (สำหรับ สอ.สาธารณสุข หรือ สอ.โรงพยาบาล หรือ สอ.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

แบบฟอร์มแจ้งโอนย้ายสมาชิก กสธท. ล้านที่ 2 กสธท. ล้านที่ 3 และ กสธท. ล้านที่ 4 (สำหรับ สอ.สาธารณสุข หรือ สอ.โรงพยาบาล หรือ สอ.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข)

 
 
 

มอบเงินสงเคราะห์ สสธท. และ กสธท. ล้านที่ 2 ให้กับทายาทของผู้เสียชีวิตที่สมัครเป็นสมาชิก สสธท. และ กสธท.

สหกรณ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์อื่น

สหกรณ์ร่วมต้องรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์อื่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจการสหกรณ์ร่วมกัน

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ บุคคลในครอบครัว
(บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ของสมาชิก)

สหกรณ์มีสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้สมาชิกและบุคคลในครอบครัวได้แก่ บิดา มารดา บุตร คู่สมรสของสมาชิก และสมาชิก

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายสุริยันต์ เศษศรี 
ประธานกรรมการ

นางสาวจิตรา ตั้งโพธิ์ทอง   
ผู้จัดการ