ระบบสารสนเทศ

 • ประกาศรายละเอียดเพิ่มเติม <Download>
 • แบบขอเปิดบัญชี (กรณียังไม่มีบัญชีกับสหกรณ์) <Download>

  เอกสารแนบประกอบการเปิดบัญชี
  – สำเนาบัตรประชาชน  1 ใบ
  – บัตรตัวอย่างลายมื่อชื่อ 1 ใบ
  – ใบนำฝาก  1 ใบ
  กรณีขอฝากเงินเพิ่ม (มีสมุดเงินฝากแล้ว)
  – สมาชิกเขียนใบนำฝากพร้อมยอดฝากสหกรณ์จะแจ้ง
  วันโอนเงินเข้าบัญชีหลังจากคณะกรรมการมีมติที่ประชุม
  อนุมัติแล้ว

รายละเอียดกับรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ประจำปีการศึกษา 2566

 
 

มอบเงินสวัสดิการ
ขวัญถุงวัยเกษียณให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2566

สหกรณ์จัดกิจกรรมมอบเงินขวัญถุงวัยเกษียณให้กับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2566 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิก โดยสมาชิกได้รับเงินสวัสดิการสูงสุด 4,000 บาท (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

สหกรณ์ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์อื่น

สหกรณ์ร่วมต้องรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์อื่นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจการสหกรณ์ร่วมกัน

มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ บุคคลในครอบครัว
(บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ของสมาชิก)

สหกรณ์มีสวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพให้สมาชิกและบุคคลในครอบครัวได้แก่ บิดา มารดา บุตร คู่สมรสของสมาชิก และสมาชิก

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายสุริยันต์ เศษศรี 
ประธานกรรมการ

นางสาวจิตรา ตั้งโพธิ์ทอง   ผู้จัดการ