ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด

ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563 ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2565 ข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2566

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสระแก้ว จำกัด  

1.การถือหุ้น

ระเบียบว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2563

2.การรับฝากเงิน

3.การให้เงินกู้แก่สมาชิก

4.การให้สวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก

5.การบริหารและจัดการสหกรณ์

6.อำนาจหน้าที่คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา กลุ่มสมาชิก

7.ระเบียบอื่นๆ