คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ประจำปี 2567

นายสุริยันต์  เศษศรี
ประธานกรรมการ

นางดารณี เทียมเพ็ชร์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางลอองจันทร์ คำภิรานนท์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นางจันทร์นิภา  เภตรา
กรรมการ

นางไขศรี  เต็มเปี่ยม
กรรมการ

นายธวัชชัย  บุญเพ็ง
กรรมการ

นายวิชิต   คำไกร
กรรมการ

นางนราพร  ลาน้ำเที่ยง
กรรมการ

นายนพดล  คำแสน
กรรมการ

นายนิกร เหลืองจันทึก
กรรมการ

นางจินตนา จักรสิงห์โต
กรรมการ

นายวีระนิช  โสดา
กรรมการ

นางสาวมนทุกาญจน์ พันธ์เพียร
กรรมการ

นางทิพวรรณ  พันธุ์จึงเจริญ
กรรมการ/เหรัญญิก

นายวิทยา  สิทธิประภา
กรรมการ/เลขานุการ