คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 ประจำปี 2567

นายสุริยันต์  เศษศรี
ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นางลอองจันทร์  คำภิรานนท์
กรรมการ


กรรมการ

นายธวัชชัย  บุญเพ็ง
กรรมการ

นายวิชิต   คำไกร
กรรมการ

นางนราพร  ลาน้ำเที่ยง
กรรมการ

นายนพดล  คำแสน
กรรมการ


กรรมการ


กรรมการ


กรรมการ

นางสาวมนทุกาญจน์ พันธ์เพียร
กรรมการ

นางทิพวรรณ  พันธุ์จึงเจริญ
กรรมการ/เหรัญญิก

นายวิทยา  สิทธิประภา
กรรมการ/เลขานุการ