คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26 ประจำปี 2566

นายไชยยา  จักรสิงห์โต
ประธานกรรมการ

นางอารี  วิเชียร
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางดารณี  เทียมเพ็ชร์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นางลอองจันทร์  คำภิรานนท์
กรรมการ

นายคำรณ   สมยา
กรรมการ

นายธวัชชัย  บุญเพ็ง
กรรมการ

นายวิชิต   คำไกร
กรรมการ

นางนราพร  ลาน้ำเที่ยง
กรรมการ

นายนพดล  คำแสน
กรรมการ

นายเจริญ   คำพิลา
กรรมการ

นายประชากร  พื้นบาตร
กรรมการ

นางพิมรภัทร  เพ็ชรพะเนาว์
กรรมการ

นางสาวมนทุกาญจน์ พันธ์เพียร
กรรมการ

นางทิพวรรณ  พันธุ์จึงเจริญ
กรรมการ/เหรัญญิก

นายวิทยา  สิทธิประภา
กรรมการ/เลขานุการ