เงินฝากออมทรัพย์

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 • ถอนเงินฝากเมื่อใดจำนวนเท่าใดก็ได้
 • คำนวณดอกเบี้ยให้ตามจำนวนวันที่เงินฝากคงเหลือ และนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีของผู้ฝาก ในวันที่ 30 มิถุนายนและ 31 ธันวาคม ของทุกปี
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ (ปัจจุบันร้อยละ 1.50 ต่อปี)
 • เงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาท ไม่คิดดอกเบี้ยให้
 • ฝากโดยหักจากเงินเดือนได้ (สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท/เดือน)

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และสมาชิกเปิดบัญชีได้ไม่เกิน 1 บัญชี
 • ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง ถอนเกิน 1 ครั้ง คิดค่าธรรมเนียม 2% ของยอดถอน ขั้นต่ำ 500 บาท
 • คำนวณดอกเบี้ยให้ตามจำนวนวันที่เงินฝากคงเหลือ และนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีของผู้ฝาก ในวันที่ 30 มิถุนายนและ 31 ธันวาคม ของทุกปี
 • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ (ปัจจุบันร้อยละ 2.75 ต่อปี)
 • เงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 10,000 บาท ไม่คิดดอกเบี้ยให้

เงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ (ระยะเวลา 36 เดือน) “ปิดการรับฝากแล้ว”
ถ้าเปิดรับฝากจะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป

 • การเปิดบัญชี
  (1) สมาชิกผู้ฝากจะต้องยื่นหนังสือขอฝากหรือเปิดบัญชีตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้อง
  (2) สมาชิกคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์ได้เพียงบัญชีเดียวโดยจำนวนเงินฝากในครั้งแรกต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทวีทรัพย์
  (1) อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.75 ต่อปี จ่ายเมื่อครบกำหนดระยะเวลา 36 เดือน กรณีสมาชิก ถอนเงินฝากในระยะเวลาไม่ถึง 12 เดือน สหกรณ์จะไม่คำนวณดอกเบี้ยให้
  (2) สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยและทบเป็นเงินต้นเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม
 • วิธีการฝากและเงื่อนไขการฝาก
  (1) ให้สมาชิกยื่นแสดงความจำนงขอเปิดบัญชีไม่เกินระยะเวลาที่กำหนดรับฝาก ทั้งนี้ สหกรณ์จะแจ้งวันให้สมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์รับทราบและออกสมุดคู่ฝากให้แก่สมาชิกต่อไป
  (2) กรณีที่สหกรณ์มีเงินฝากเพียงพอต่อการบริหารกิจการของสหกรณ์เพื่อบริการสมาชิกแล้วสหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปิดรับเงินฝาก
 •  เงื่อนไขการถอน
  (1) ในกรณีที่เงินฝากครบกําหนด 36 เดือนแล้ว สมาชิกไม่มาติดต่อขอปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ สหกรณ์จะเป็นผู้ปิดบัญชีเงินฝาก แล้วแจ้งให้ผู้ฝากมาติดต่อขอรับเงินฝากพร้อมดอกเบี้ย โดยสหกรณ์จะไม่นำดอกเบี้ยทบต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝาก และไม่คำนวณดอกเบี้ยในส่วนที่เกินกําหนด
  (2) กรณีสมาชิกขอถอนก่อนครบกำหนดตามเงื่อนไขให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์และให้ถอนปิดบัญชีทุกกรณี

การฝาก-ถอนเงิน
การฝากเงิน (เปิดรับฝากเฉพาะออมทรัพย์)

 • สมาชิกยื่นแสดงความจำนงขอฝากเงินหรือเปิดบัญชี วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท สามารถแสดงความจำนงขอฝากได้ที่สหกรณ์
  ถ้าหากฝากเกิน 100,000 บาท ต้องผ่านคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติการรับฝากก่อน จึงจะสามารถโอนเงินฝากได้

การถอนเงินฝาก

 • สมาชิกยื่นแสดงความจำนงขอถอนเงินฝากได้ตามเงื่อนไขของเงินฝากแต่ละประเภท  พร้อมแนบเอกสารประกอบการถอนเงินฝาก ดังนี้
   1. สมุดเงินฝาก 
   2. ใบถอนเงินฝาก
   3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกผู้ฝาก
   4. สำเนาหน้าสมุดกรุงไทย เพื่อใช้ในการโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก