เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

หลักเกณฑ์การกู้เงิน : กู้ได้ 6 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท
เงินเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
กรณีขอใหม่ (รีไฟแนนซ์) ต้องส่งชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของงวดขอส่ง
การผ่อนชำระเงินกู้ : ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 12 งวด
เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้
  – แบบฟอร์มคำขอกู้เงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
  – สลิปเงินเดือนปัจจุบัน เดือนล่าสุด จำนวน 1 ใบ
  – สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ใบ
  – หนังสือขอคืนเงินกู้และสำเนาสมุด กรณีขอกู้ใหม่
วิธีการชำระเงินกู้ : ชำระโดยหักจากเงินได้รายเดือน ขอชำระคืนเงินกู้ได้เมื่อหักชำระหนี้ ไปแล้ว 1 งวด

เงินกู้เพื่อสามัญทั่วไป

หลักเกณฑ์การกู้เงิน : กู้ได้ 90 เท่าของเงินได้รายเดือน วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (ข้าราชการบำนาญ ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้น)
เงื่อนไข :   – ต้องมีทุนเรือนหุ้น 10% ของยอดกู้ 
                 – เงินเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า 15%
                 – กู้เกินกว่า 5 แสนบาท ต้องทำประกันสินเชื่อหรือหลักประกันอื่นๆ
 
                 – เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
หลักค้ำประกัน : 1. กู้ไม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นไม่ต้องมีหลักประกัน 
                          2. เงินฝากค้ำประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90 
                          3. อสังหาริมทรัพย์ ปลอดจำนอง ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน
                          4. บุคคลค้ำประกัน ตามวงเงินกู้ สมาชิก 1 คน ค้ำประกันได้ในวงเงิน 20 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 10 สัญญาและวงเงินค้ำประกันรวมไม่เกิน 3 ล้านบาท       
กรณีขอใหม่ (รีไฟแนนซ์) ต้องส่งชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด
การผ่อนชำระเงินกู้ :
ชำระได้ไม่เกิน 220 งวด และอายุไม่เกิน 70 ปีแล้วกำหนดใดถึงก่อน
เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้

– แบบฟอร์มคำขอกู้เงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี) และ ผู้ค้ำประกันและคู่สมรส (ถ้ามี) อย่างละ 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส ผู้ค้ำประกันและคู่สมรส (ถ้ามี)  อย่างละ 1 ชุด
– สำเนาใบหย่า สำเนาใบทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล คำนำหน้าชื่อ-สกุล  สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)  ของผู้กู้และผู้ค้ำประกันและคู่สมรส (ถ้ามี)
– สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย ของผู้กู้  จำนวน 1 ใบ
– สลิปเงินเดือนล่าสุดของผู้กู้ และ ผู้ค้ำประกัน
 

วิธีการชำระเงินกู้ :
ชำระโดยหักจากเงินได้รายเดือน ขอชำระคืนเงินกู้ได้เมื่อหักชำระหนี้ ไปแล้ว 1 งวด

เงินกู้เพื่อสามัญเพื่อการศึกษา

หลักเกณฑ์การกู้เงิต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท  สูงกว่าปริญญาตรี  กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
การผ่อนชำระเงินกู้ : ภายใน 8 ปี ( 96 งวด ) และไม่เกินวันเกษียณอายุราชการโดยสามารถเลือกผ่อนชำระคืน ผ่อนชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยประจำทุกเดือน
ปลอดชำระคืนเงินต้น 2 ปี แต่ต้องชำระดอกเบี้ยทุกเดือน
หลักค้ำประกัน : ผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 คน
เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้
  – แบบฟอร์มคำขอกู้เงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี) ผู้ค้ำประกันและคู่สมรส
  (ถ้ามี) อย่างละ 1 ชุด
 – สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี) และผู้ค้ำประกันและคู่สมรสผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)  อย่างละ  1 ชุด
 – สำเนาใบหย่า สำเนาใบทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล คำนำหน้าชื่อ-สกุล  สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 – สำเนาหน้าสมุดกรุงไทย จำนวน 1 ใบ
วิธีการชำระเงินกู้ : ชำระโดยหักจากเงินได้รายเดือนขอชำระคืนเงินกู้ได้เมื่อหักชำระหนี้ ไปแล้ว 1 งวด

เงินกู้สามัญกรณีต้องรับผิดในการชำระหนี้แทนลูกหนี้

หลักเกณฑ์การกู้เงิน : เป็นไปตามจำนวนเงินที่สมาชิกต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกัน
เงื่อนไข : เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 

การผ่อนชำระเงินกู้ : ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 220 งวด หรืออายุไม่เกิน 70 ปี แล้วแต่กำหนดใดถึงก่อน
หลักค้ำประกันผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 คน
เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี) ผู้ค้ำประกันและคู่สมรส
  (ถ้ามี) อย่างละ 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ามี) และผู้ค้ำประกันและคู่สมรสผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)  อย่างละ  1 ชุด
– สำเนาใบหย่า สำเนาใบทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล คำนำหน้าชื่อ-สกุล  สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี) ของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรส
วิธีการชำระเงินกู้ : ชำระโดยหักจากเงินได้รายเดือน  

เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

หลักเกณฑ์การกู้เงิน : วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท 
หลักค้ำประกัน กรณีขอกู้ไม่เกิน 300,000 บาท คนค้ำประกัน 1 คน ถ้ากู้วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท คนค้ำประกัน 2 คน (ข้าราชการบำนาญกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น ณ ขณะนั้น โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน)
เงื่อนไข:  – เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 15 %
                – เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
กรณีขอใหม่ (รีไฟแนนซ์) ต้องส่งชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด
การผ่อนชำระเงินกู้ : ไม่เกิน 60 งวด หรือายุไม่เกิน 70 ปี แล้วแต่กำหนดใดถึงก่อน
เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้
– แบบฟอร์มคำขอกู้เงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้กู้และคู่สมรส (ถ้ามี) และ ผู้ค้ำประกันและคู่สมรส (ถ้ามี) อย่างละ 1 ชุด
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส ผู้ค้ำประกันและคู่สมรส (ถ้ามี)  อย่างละ 1 ชุด
– สำเนาใบหย่า สำเนาใบทะเบียนสมรส สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล คำนำหน้าชื่อ-สกุล  สำเนาใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)  ของผู้กู้และผู้ค้ำประกันและคู่สมรส (ถ้ามี)
– สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย ของผู้กู้  จำนวน 1 ใบ
– สลิปเงินเดือนล่าสุดของผู้กู้ 

วิธีการชำระเงินกู้ : ชำระโดยหักจากเงินได้รายเดือนขอชำระคืนเงินกู้ได้เมื่อหักชำระหนี้ ไปแล้ว 1 งวด

เงินกู้พิเศษ

หลักเกณฑ์การกู้เงิน : กู้เพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน  หมายถึง การให้สมาชิกกู้เงินเพื่อการปลดเปลื้องหนี้สินในกรณีที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวอันเกิดจากสมาชิกมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ที่มีอยู่ และเมื่อหักชำระหนี้สหกรณ์แล้วทำให้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตหรือขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างรุนแรง หรือกรณีอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
การวงเงินกู้และผ่อนชำระเงินกู้ : วงเงินกู้ 90 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 4,000,0000 บาท สมาชิกให้ได้สิทธิได้เพียงครั้งเดียว กรณีจะขอกู้สามัญได้เมื่อชำระหนี้ไปแล้วไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนงวดที่ต้องชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้เพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน
งวดการชำระหนี้ : ไม่เกิน 360 งวด หรืออายุไม่เกิน 70 ปี แล้วแต่กำหนดใดถึงก่อน
หลักค้ำประกัน :  อสังหาริมทรัพย์ ปลอดจำนอง เป็นหลักประกันไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน

เงินกู้สามัญทั่วไปสำหรับสมาชิกสมทบ

หลักเกณฑ์การกู้เงิน : กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
การผ่อนชำระเงินกู้ :  ไม่เกิน 48 งวด
เงื่อนไขเป็นสมาชิกสมทบ 1 ปีขึ้นไป
กรณีขอใหม่ (รีไฟแนนซ์) ต้องส่งชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด
เอกสารหลักฐานประกอบคำขอกู้
  – แบบฟอร์มคำขอกู้เงินตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
  – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
  – สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ใบ
  – สลิปเงินเดือนปัจจุบัน เดือนล่าสุด จำนวน 1 ใบ
  – สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย จำนวน 1 ใบ
วิธีการชำระเงินกู้ : ชำระโดยหักจากเงินได้รายเดือนขอชำระคืนเงินกู้ได้เมื่อหักชำระหนี้ ไปแล้ว 1 งวด