เงินฝากออมทรัพย์  

  • การเปิดบัญชี

(1) เปิดได้สหกรณ์ละ 1 บัญชีเท่านั้น
(2) เปิดบัญชีครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท

  • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

(1) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี จำนวนเงินฝากต่ำกว่าล้านบาทสหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้
(2) สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยและทบเป็นเงินต้นเพื่อเข้าบัญชีเงินฝากทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม

  • วิธีการฝากและเงื่อนไขการฝาก

(1) การฝากเงิน ให้สหกรณ์ผู้ฝากที่มีความประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝาก ติดต่อยื่นหนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝากพร้อมหลักฐานประกอบการเปิดบัญชี
ตามที่สหกรณ์กำหนด ทั้งนี้ สหกรณ์จะแจ้งวันโอนเงินเข้าบัญชีให้สหกรณ์ผู้ฝากรับทราบและออกสมุดคู่ฝากให้สหกรณ์ผู้ฝากต่อไป
(2) กรณีที่สหกรณ์มีเงินฝากเพียงพอต่อการบริหารกิจการของสหกรณ์  สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับฝากเงิน 
 

  • เงื่อนไขการถอน

(1) ถอนได้เดือนละหนึ่งครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากเดือนใดมีการถอนมากกว่าหนึ่งครั้งสหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่สองและครั้ง
ต่อๆ ไป ในอัตราร้อยละสองของจำนวนเงินที่ถอนแต่ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยบาท

(2) ถอนเงินจำนวนตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวันทำการ