นางสาวจิตรา ตั้งโพธิ์ทอง

ผู้จัดการ

นางสาวพัชรินทร์ ภาคภูมิ

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวธัญพิชชา ทิพย์สุขุม

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวเตือนใจดิเรกศิลป์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นายชัช จุลรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ