สวัสดิการวันคล้ายวันเกิดสมาชิก
สมาชิกฝากเงินออมทรัพย์ในเดือนเกิดหรือเปิดบัญชีออมทรัพย์ในเดือนเกิด โดยยื่นแสดงความจำนงขอฝากหรือเปิดบัญชีออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ จะสมทบเงินเพิ่มให้อีก 200 บาท (โดยฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์เล่มแดง) โดยยื่นแสดงความจำนงขอรับสวัสดิการ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 ของเดือน
1.ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยสวัสดิการสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2564
2.แบบฟอร์มขอรับทุนสวัสดิการวันคล้ายเกิดสมาชิก
3. ประกาศสวัสดิการวันเกิดของสมาชิก


สวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ

1.ระะเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการสวัสดิการสำหรับสมาชิก พ.ศ. 2564

2.ประกาศการขอรับสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ

3.แบบคำขอรับสวัสดิการขวัญถุงวัยเกษียณ

 


สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
สหกรณ์ฯ จะมีประกาศรับสมัครในช่วงระยะเวลาที่กำหนด  โดยกำหนดระดับชั้นของการรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ไว้ดังนี้
* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  (ป.1 )
* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (ป.4 )
* ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (ป.1 )
* ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4 ) / หรือเทียบเท่า (ปวช.1)
*ระดับอุดมศึกษา ปีที่ 1 หรือเทียบเท่า(ปวส.1)

สวัสดิการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิกและบุคคลในครอบครัว
1. สหกรณ์จะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพของสมาชิกและบุคคลในครอบครัวของสมาชิก ได้แก่ (คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของสมาชิก)
ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ จำนวน 3,000 บาท (พร้อมหรีด 1 พวง ) พร้อมทั้งแนบหลักฐานเอกสาร ดังนี้
– สำเนาใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอรับเงิน
ยื่นถึงคณะกรรมการเพื่อขอรับเงินภายในกำหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นอันหมดสิทธิ์ ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจอนุมัติพิจารณาจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพของสมาชิกและครอบครัว ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ


กรณี สมาชิกเสียชีวิต   
นอกจากสมาชิกจะได้รับเงินเพื่อช่วยเหลือการศพแล้ว ยังมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมอีก ตามระยะเวลาการเป็นสมาชิก  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

(1) เป็นสมาชิกไม่เกิน 3 ปี
ได้รับเงินสวัสดิการ   10,000 บาท

(2) เป็นสมาชิกเกิน 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ได้รับเงินสวัสดิการ 15,000 บาท

(3) เป็นสมาชิกเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี
ได้รับเงินสวัสดิการ 20,000 บาท

(4) เป็นสมาชิกเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี
ได้รับเงินสวัสดิการ 30,000 บาท

(5) เป็นสมาชิกเกิน 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี
ได้รับเงินสวัสดิการ 40,000 บาท

(6) เป็นสมาชิกเกิน 20 ปีขึ้นไป
ได้รับเงินสวัสดิการ 50,000 บาท

เอกสารประกอบ

(1) สำเนาใบมรณะบัตร

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิตและผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์

(3) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิตและผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์

(4) สำเนาใบทะเบียนสมรสกรณีคู่สมรสของสมาชิกเสียชีวิต

(5) เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการจัดสวัสดิการกำหนด (ถ้ามี)