การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์

การสมัครสมัครสมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถทำได้โดยยื่นเอกสารผ่านหน่วยงานของท่าน หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ ดาวโหลดแบบฟอร์ม
1.สมาชิกประเภทสามัญ ได้แก่ ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานของรัฐ ข้าราชการบำนาญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว หรือหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระแก้ว หรือ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 
2.สมาชิกประเภทสมทบ ได้แก่ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว หรือหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระแก้ว โดยต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย 
3. การถือหุ้นของสมาชิก สมาชิกทุกคนจะต้องถือหุ้นตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิกรายเดือนๆละเท่ากัน  โดยถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ( มูลหุ้นละ10 บาท ) เช่น นาย A ได้รับเงินเดือนละ 16,050 บาท = 16,050*3/100 = 481.50 บาทฉะนั้นนาย A ต้องถือหุ้นสหกรณ์ 500 บาท ขึ้นไป หรือมากกว่านี้ก็ได้ แต่ต้องถือหุ้นสุงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
4.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  จะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้แก่สหกรณ์ คนละ 100 บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) (ถ้ายังไม่เคยสมัครเป็นสมาชิก)
5. กรณี ลาออกแล้วสมัครเป็นสมาชิกใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมคนละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ค่าธรรมเนียมนี้ให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ และจะเรียกคืนไม่ได้  ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
6. ในกรณีที่สมาชิกลาออกและประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ จะต้องเว้นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
นับตั้งแต่วันลาออกจากการเป็นสมาชิก
7.สมาชิกที่สมัครใหม่ทุกคนจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น เริ่ม 1 มิถุนายน 2563  โดยสหกรณ์ฯ จะหักเปิดบัญชีพร้อมการสมัครครั้งแรก 1.บัญชีออมทรัพย์ เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท ถอนเมื่อใดก็ได้  สหกรณ์จะหักจากบัญชีเงินเดือนพร้อมการสมัครเท่านั้น
8.เอกสารประกอบการสมัคร    1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ใบ 2. สำเนาหน้าสมุดกรุงไทย 1 ใบ 3. สำเนาทะเบียน 1 ใบ (เฉพาะสมาชิกสมทบที่ต้องแนบประกอบ)